Cycle: Myth Eros-Pathos Venice

 
Zyklus: Mythos Eros-Pathos Venedig

2010


Cycle
Zyklus

Myth Eros-Pathos Venice: Spring

Myth Eros-Pathos Venice: Summer

Myth Eros-Pathos Venice: Autumn

Myth Eros-Pathos Venice: Winter

Myth Eros-Pathos Venice: Timeless


Icons
Ikonen

Icons Myth Eros-Pathos Venice: Spring

Icons Myth Eros-Pathos Venice: Summer

Icons Myth Eros-Pathos Venice: Autumn

Icons Myth Eros-Pathos Venice: Winter

Icons Myth Eros-Pathos Venice: Timeless


Panorama


Impressions
Impressionen

Impressions Myth Eros-Pathos Venice: Spring

Impressions Myth Eros-Pathos Venice: Summer

Impressions Myth Eros-Pathos Venice: Autumn

Impressions Myth Eros-Pathos Venice: Winter

Impressions Myth Eros-Pathos Venice: Timeless


Finale
Ausklang


Myth Eros / Myth Tanatos

Myth Transience / Myth New Beginning

Myth Still Around / Myth Back Again